تمدید مهلت ارسال مقالات


نظر به جلسه اخیر شورای سیاست گذاری و با توجه به سوانح پیش آمده برای غرب کشور و  درگیرشدن نهادها و ارگان ها و همچنین دانشگاهیان و جامعه فرهنگی کشور در زمینه کمک رسانی به اقشار آسیب دیده، بنا به رای حداکثریت در جلسه، مهلت ارسال مقالات کنفرانس تا تاریخ 5 آذر ماه تمدید گردید. شایان ذکر است این مهلت غیرقابل تمدید خواهد بود.