کمیته علمی

دکتر میلاد طالب حسامی آذر   ........     دانشگاه غیرانتفاعی- غیردولتی میعاد 

 

دکتر امید اسماعیل نیا    ................      دانشگاه غیرانتفاعی- غیردولتی میعاد

 

مهندس عیسی مالکی    ................      دانشگاه غیرانتفاعی- غیردولتی میعاد