دکتر سالار یزدانفر   ........     ریاست کنفرانس      

 

 

 

 

مهندس پیام شیخ محمدی    ................     دبیر علمی کنفرانس

 

 

خانم مهندس مریم رستمی   ..............      دبیر اجرایی کنفرانس