آدرس محل برگزاری کنفرانس: تهران - دانشگاه شهید بهشتی- تالار مولوی

 

 

                                                                  نقشه: